Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

«ΚΟΥΡΕΜΑ»: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ

«Κούρεμα» σημαίνει «όχι τελικό κούρεμα της τιμής», αλλά «κούρεμα αρχικό» της τιμής των ομολόγων». Τι σημαίνει αυτό? Ότι αλλάζουμε τα ομόλογα ονομαστικής αξίας Α, επιτοκίου Β και λήξης χρονικού διαστήματος Γ, με άλλα, ιδίας ονομαστικής αξίας Α και ιδίου επιτοκίου Β, αλλά μεγαλύτερου χρόνου λήξης π.χ, 3Γ, δηλ. τριπλασίου της αρχικής χρονικής διάρκειας. Συνεπώς τα δεύτερα αυτά «κουρεμένα» ομόλογα έχουν μικρότερη αρχική αξία (δηλ. την χρονική στιγμή της ανταλλαγής των με τα αρχικά) σε σχέση με τα αρχικά, διότι τα δεύτερα διαρκούν (λήγουν) σε μακρότερο χρονικό διάστημα με το ίδιο επιτόκιο (*). Όμως, τελικά και τα πρώτα και τα δεύτερα («κουρεμένα») ομόλογα, θα εξοφληθούν στο ακέραιο (στο άρτιο)! Δηλ. ο οφειλέτης τελικά θα πληρώσει το ίδιο ποσό και στα δύο είδη ομολόγων, με την διαφορά ότι στα δεύτερα («κουρεμένα») θα πληρώσει το χρέος του σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η έννοια αυτή του «κουρέματος» ισότιμα μπορεί να εκφραστεί και ως εξής: «με το κούρεμα δίνεται μια περίοδος χάρητος στον οφειλέτη, ο οποίος εξοφλεί τα (αρχικά του) ομόλογα χωρίς να πληρώνει τόκους για ένα χρονικό διάστημα, στον ίδιο συνολικό χρόνο λήξης των, στο ακέραιο (στο άρτιο του ποσού των) και χωρίς επανακεφαλοποίηση των (καθυστερούμενων) τόκων». Τέλος, «κούρεμα μπορεί να νοηθεί και ως: «η εξόφληση τω (αρχκών) ομολόγων, στο ίδιο διάστημα λήξης των, στο άρτιο, αλλά με μειωμένο (του αρχικού) επιτοκίου».

(*) είναι προφανής η διαφορά με την «επιμήκυνση» του χρέους (των ομολόγων) που συμφωνήθηκε π.χ. στην συμφωνία της στην Σύνοδο Κορυφής της 21-07-2011 (η οποία τώρα ακυρώθηκε). Στην επιμήκυνση, του χρέους ανταλλάσσονται τα αρχικά ομόλογα με νέα, τα οποία όμως λήγουν σε μακρότερο χρονικά διάστημα των αρχικών και τα οποία (δεύτερα ομόλογα) τοκίζονται με μικρότερο συνήθως (ή και μεγαλύτερο) επιτόκιο, με αποτέλεσμα το τελικό συνολικό ποσό που καταβάλλεται στα δεύτερα ομόλογα να είναι μεγαλύτερο αυτού των αρχικών ομολόγων.

Συμπέρασμα: Στο «κούρεμα» το όφελος του οφειλέτη είναι μόνο «στιγμιαίο» (την στιγμή του «κουρέματος», ενώ στο βάθος χρόνου εξαφανίζεται. Αντίστοιχα, η αξία των «κουρεμένων» ομολόγων μειώνεται «στιγμιαία» (την στιγμή του «κουρέματος»), ενώ σταδιακά στο βάθος χρόνου, η αξία των αποκαθίσταται. Παρά ταύτα, το «κούρεμα» συνεπάγεται μια ελάφρυνση των τακτών τοκοχρεωλυτικών υποχρεώσεων του οφειλέτη.

Δημ. Αντωνίου


ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου